100% Original products
Special conditions for projects

"Win this designer icon"

REGULAMENTUL CONCURSULUI


1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI


Organizatorul Campaniei “WIN THIS DESIGNER ICON”, denumită în continuare „Campania” este Zone Deco Interiors SRL, având sediul social în Wolfgang Amadeus Mozart street, no 16, 400495, Cluj-Napoca, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului Cluj Napoca cu nr.  J12/3525/2014, având cod unic de inregistrare fiscală RO33907660.

2. DURATA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI


2.1. Campania se desfășoară pe tot teritoriul României începând începând cu 25 iulie 2022 și până în ziua de 25 august 2022 sau în ziua în care Organizatorul decide încetarea Campaniei conform articolului 11.1.


3. PARTICIPANȚI ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE


3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizică sau juridică care aplică regulile de participare corect. Acesta trebuie să urmeze pașii următori pentru a-și valida participarea:
- Follow conturilor @BrandsFurniture și @DallesGO 
- să recunoască designerul sau brandul care a creat obiectul din imaginea postată si da tag unui prieten pasionat de design interior
-    optional* să dea share la story cu tag @brandsfurniture 
-    *puteți lăsa mai multe comentarii, cu tag către prieteni diferiți


Acțiunile trebuie să fie realizate în perioada de desfășurare a campaniei și anume 25 iulie 2022 și până în ziua de 25 august 2022 Participarea la Campanie nu este condiționată de achiziția vreunui produs.


3.2. Participanții trebuie să dețină cetățenie sau rezidență română, în cazul persoanelor fizice, și în cazul persoanelor juridice, să fie persoane juridice române cu sediul pe teritoriul României.


3.3. Datele furnizate de participanți trebuie să fie corecte, complete și conforme cu realitatea;


3.4. Angajații Organizatorului, precum și rudele de grad 1, 2 și 3 ale acestora nu au dreptul să participe în Campanie;


3.5. Comentariile trebuie să fie originale, realizate de participant și proprietatea intelectuală a acestuia. Cele care se dovedesc a nu fi originale, vor fi descalificate, fără notificare prealabilă.


4. MECANISMUL CAMPANIEI


4.1. Pentru a participa la Campanie orice persoană care are o adresă validă de email, achiziționează un produs participant în Campanie și face următoarele acțiuni:
- Follow conturilor @BrandsFurniture și @DallesGO 
- să recunoască designerul sau brandul care a creat obiectul din imaginea postată si da tag unui prieten pasionat de design interior
-    optional* să dea share la story cu tag @brandsfurniture 
-    *puteți lăsa mai multe comentarii, cu tag către prieteni diferiți


Acțiunile trebuie să fie realizate în perioada de desfășurare a campaniei și anume 25 iulie 2022 și până în ziua de 25 august 2022 sau până în ziua în care Organizatorul decide încetarea Campaniei conform art. 11. 1. 


4.2. Prin înregistrarea în Campanie, participanții își dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale și a pozei și comentariului lor în scopuri publicitare.


Câștigătorul va fi ales dintre toți cei care au respectat pașii descriși în mecanismul campaniei. Câștigătorii vor fi aleși pe data de 27 august 2022 la încheierea perioadei de concurs, dintre toți participanții la concurs. Va fi alea 1 câștigător care va primi câte 1 premiu din cadrul campaniei.


5. PREMIU

5.1. Premiul Campaniei constă în 1 produs:

1 scaun Kartell Masters alb sau negru (la alegerea câștigătorului) in valoare de 953,78 lei+TVA


Premiul este transmisibil. Premiul nu poate fi preschimbat în valoarea lui în bani sau preschimbat cu un alt produs. Câștigătorul va fi contactat pentru a își revendica premiul în termen de 3 zile lucrătoare de la data realizării extragerii și va avea la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a-și revendica premiul. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat și nu își va revendica premiul timp de 5 zile lucrătoare, organizatorul campaniei își rezervă dreptul să efectueze o nouă alegere.

6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

6.1. Câștigătorul va fi ales dintre participanții înscriși în concurs în perioada de desfășurare a campaniei.

6.2. Câștigătorul ales va primi premiul constând în premiul campaniei conform art. 5.1.

6.3. Câștigătorul va fi ales de către reprezentanții BrandsFurniture prin extragere aleatorie la sorți prin random.org. 

6.5. Organizatorul va contacta prin email câștigătorul în maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la desemnarea lui prin alegerea aleatorie. Dacă în urma acestei încercări, Câștigătorul nu poate fi contactat în termen de 10 zile lucrătoare, sau dacă refuza premiul, se va desemna alt Câștigător printr-o nouă alegere. Mecanismul se va repeta până când va fi stabilit un câștigător.


7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Câștigătorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau alte obiecte.

8. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORULUI

8.1. Validarea Câștigătorului se va face pe baza adresei de email și a următoarelor documente:

1. un document valid de identitate, dupa cum urmează:

a) în cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport;


b) în cazul persoanelor juridice: certificatul de înregistrare al Companiei și carte de identitate sau buletin de identitate sau pașaport al persoanei care reprezintă legal societatea.


9. TAXE ȘI IMPOZITE


9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu reținere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.


9.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.


10. FORȚA MAJORĂ

10.1. Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.


10.2. Dacă intervine o situație de forță majoră care împiedică și/sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei , Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform art.1351 și următoarele din Codul Civil.


10.3. Dacă Organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice participanților Campaniei existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.


11. ÎNCETAREA CAMPANIEI


11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a înceta prezenta Campanie pe parcursul desfășurării Campaniei cu mențiunea că încetarea va fi adusă la cunoștință participanților și publicului cu cel puțin 48 de ore înainte de a înceta, prin intermediul contului de Facebook BrandsFurniture și pe www.brandsfurniture.com


11.1. Prezenta Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră și/sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua și/sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibilă desfășurarea Campaniei.


12. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE


12.1. Participarea la această Campanie confirmă acceptarea necondiționată a fiecărui Participant ca datele sale cu caracter personal să poată fi făcute publice și folosite de organizator în scop publicitar, nelimitat teritorial și/sau temporal, precum și prin utilizarea oricărei modalități de promovare (ex. internet, afișaj stradal etc.).


12.2. Prin participarea la Campanie, participanții acceptă în mod necondiționat și explicit ca datele personale de identificare să fie utilizate și stocate într-o bază de date, aceasta putând fi folosită de către Organizator sau subcontractanți ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicații similare, de marketing direct, pentru publicarea datelor cerute de lege în cazul acordării premiului etc.


12.3. Organizatorul poate face publice informațiile privind numele participanților și orice alte date pe care le consideră necesare.


12.4. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul la opoziție.


12.5. Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul expus în paragraful anterior.


12.6. Participanții își pot retrage oricând acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricărei informații sau corespondența, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, transmisă la adresa Organizatorului.


13. TEMEIUL LEGAL


13.1. Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață și Legea 677/2001 – privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


14. LITIGII


14.1. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.


14.2. Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.


14.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești din Cluj Napoca.


15. ALTE REGLEMENTĂRI


15.1. În caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natură ar afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.


15.2. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui câștigător, cauzată de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondenței de către acesta, etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condițiile normale conform celor prezentate, însă nu își asumă răspunderea pentru eventualele nemulțumiri, contestații ale participanților, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.


15.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfășurării Campaniei (cum ar fi dar fără a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul paginii de Facebook BrandsFurniture și pe www.brandsfurniture.com.